Autoparken i Dragør

For 50 år siden blev den ældre servicestation over for Dragør Kirke udvidet til den nuværende størrelse. Læs om ”Autoparken” før og efter.
En moderne servicestation i 1965. Foto: Gulf Oil, DB-Arkiv.
En moderne servicestation i 1965. Foto: Gulf Oil, DB-Arkiv.
20220815 DB korr | foto fra dragørnews.dk

Velkommen til “I Byen med Bogø“, hvor Dines Bogø byder ind med små lokale historier og fortællinger fra Dragør og omegn.

Autoparken i Dragør

For 50 år siden blev den ældre servicestation over for Dragør Kirke udvidet til den nuværende størrelse. Læs om ”Autoparken” før og efter her i artiklen.


1926: Problemer med biltrafik

Dragør kommunalbestyrelse havde gentagne gange i midten af tyverne behandlet klager over gener fra parkerede biler, og man var mest stemt for at henvise bilisterne til at parkere på havnepladsen.

Forslag om, at indrette parkeringsplads vest for Badehotellet (nuværende rækkehuse på Drogdensvej) eller i det opfyldte Rytterhul (Rønne allé, Vestgrønningen, Drogdensvej) fandtes ikke velegnede.

Parkeringsproblemet i Dragør endelig løst

Sådan skrev Københavns Amts Avis i september 1926.

Den tiltagende biltrafik havde som nævnt skabt problemer i Dragør, idet bilejerne parkerede deres biler, hvor det passede dem. Specielt i de snævre gader gav det gener, når bilerne bare blev henstillet.

Lillebilcentralen, som brødrene Einer og Chr. Jansen drev i Nørregade 10, var der jævnligt også klaget over, idet der her udover parkeringsproblemer også var støjgener.

Maskinmester Robert Hansen og svogeren fuldmægtig J. Schmidt havde derfor fået kommunens tilladelse til at opføre et garageanlæg med benzintank og lillebilholdeplads ved indkørslen til byen på hjørnet af Linde allé (nuværende Kirkevej 179).

Området lå lige syd for den gamle cirkusplads. Jansens lillebilcentral skulle også anvises holdeplads her, og samtidig ville der blive mulighed for at private kunne leje garage eller parkeringsplads.

Dragør Autopark

Autoparken, der åbnede den 1. april 1927, blev hurtigt et nyt samlingssted i Dragør. Her kunne man tanke BP-benzin, købe reservedele, få udført reparationer. Det cyklende folk blev ikke glemt, idet der også her var cykelværksted og forretning med salg af finere engelske cykler. Kort tid efter starten blev grunden ved siden af købt (nuværende Kirkevej 177).

Kun otte år før var den første benzinstation blevet åbnet i Danmark. Indtil 1919 måtte bilisterne købe benzinen på apoteket.

Johs. Schmidt dødede dog allerede to år efter, så Robert Hansen og hans hustru Marie måtte føre forretningerne videre.

I 1933 overtog Robert Hansen og Jan Adriansen lillebilkørslen, og der blev indkøbt to nye Chevrolet automobiler. Nu var det Dragør Taxa med autoriserede drosker, der havde holdeplads på Linde allé.

Autoparkens Brandalarm

Da Dragør Kommunale Brandvæsen blev oprettet i 1932, fik Autoparken til opgave at fungere som døgnbetjent alarmeringssted. Telefoncentralen måtte ikke påtage sig alarmeringsopgaver, og valget havde stået mellem døgnvagten på vand-, gas- og elværket på Stationsvej og døgnvagten i Autoparken.

Ved brandalarm blev sirenen på vandtårnet i Nyby aktiveret fra Autoparken med tre lange signaler. Umiddelbart derefter skulle der ringes til Zone Redningskorpset, der dengang havde station i Hollænderdybet i Sundbyvester.

Vandværksvagten på Stationsvej blev også alarmeret således, at vandtrykket kunne sættes op, og hvis det var nødvendigt, rykkede el-vagten ud for at klippe spændingsførende ledninger ned.

Når brandfolkene kom til sprøjtehuset i Nyby, ringede mandskabet til Autoparken og fik så oplysninger om brandstedet m.v.

Denne ordning bibeholdt man indtil omkring ca. 1960, hvor Dragør Telefoncentral blev automatiseret.

Københavns Brandvæsen overtog 000-alarmering, og de lokale brandfolk blev udstyret med bærbare radioer.

Automobiler i krig

Autoparken blev selvfølgelig også berørt af krigen og besættelsen. Robert Hansen fik tilladelse til at påmontere gasgenerator på den ene Taxa-vogn, hvis han lod den anden opklodse.

Mørklægning og minimalt kørelys på taxaen bevirkede, at det var noget af en opgave f.eks. om natten at skulle køre jordemoderen til en fødsel i Søvang.

Robert Hansen, der under besættelsen selv var chauffør med 24 timers døgnvagt, havde en fornemmelse af, at fødsler altid skulle foregå om natten og i dårligt vejr.

Benzinsalget stoppede næsten helt, og i stedet solgte man det rationerede gasgeneratorbrænde fra Autoparken. Robert Hansen stillede en maskinsav op i en af garagerne, og snedkermester Stautz forsøgte så her at holde trit med efterspørgslen.

Værnemagten havde også brug for brænde og fra deres autoværksted på Kirkevej 24 i Store Magleby sendte man en generatorlastvogn efter forsyninger. Det var russiske krigsfanger, der under opsyn fyldte sække og læssede vognen.

Området ved Autoparken så efterhånden noget rodet ud med de store brændestabler, og efter besættelsen blev det ikke bedre, da dele af pladsen blev udlejet som ophugningsplads.

Flymotorer, der blev hentet ud af flyvragene på flykirkegården lidt længere oppe ad Kirkevej, blev i en periode ophugget i Autoparken.

Silderøgeri og Dragør Tidende

Robert Hansen var meget alsidig. Han sad bl.a. 18 år i kommunalbestyrelsen, drev færgefart mellem Dragør-Limhamn i 1933-1939, og under Besættelsen begyndte han at købe sild på havnen, som han fik røget i Maries vaskekedel.

Efterspørgslen blev hurtig så stor, at der i Autoparken blev indrettet rigtigt røgeri med skorsten og tre røgeovne. For at vedligeholde tilførslerne købte Robert Hansen en fiskekutter.

I 1943 oprettede Robert Hansen lokalavisen Dragør Tidende med redaktion i Autoparken.

Af vejviseren fremgår det, at rederiet Dragør og selskabet udflugtsbåden Turisten også var hjemmehørende i Autoparken. Skulle man på skovtur blev det klaret med Taxa-vognene eller lånte store busser.

Telefonnumre til Autoparken var stadig DR 191 (det oprindelige lillebilnr. fra Nørregade), og det lidt nyere DR 200. Af praktiske og tekniske årsager blev numrene i midten af halvtredserne ændret til 199 og 200.

Benzin og Bamses Konfekturebutik

Det var kun kort tid BP leverede benzin Til Autoparken. Selskabet Maxzoni leverede i mange år benzinen. Efter forskellige sammenlægninger af benzinselskaber blev det fra halvtredserne Gulf der blev benzinleverandør.

Efter Robert Hansens død i 1953 blev Autoparken videreført af Marie Hansen og sønnen Jack. Stueetagen i villaen på hjørnet havde altid været indrettet som butik.

Oprindelig var der udsalg af reservedele o.l. og fra midten af halvtredserne og 30 år frem kunne man her finde Bamses konfekturebutik.

Benzinstanderne blev flyttet til forpladsen, og hele Autoparken blev renoveret, og anlægget blev bortforpagtet flere gange. Jordtankene kunne nu rumme 14.000 liter.

Fra 1958-68 var det mekaniker John Axel Jensen, der forpagtede anlægget. I den periode blev de lidt ældre benzinstandere udskiftet.

I starten gik benzinsalget meget dårligt; men så satsede Dorthe og John Axel Jensen i stedet for på service med olieskift og -smøring, vognvask o.l. Samtidig blev aktiviteterne udvidet med salg og udkørsel af petroleum samt udlejning af personvogne. Ved slutningen af tresserne var salget af benzin så stort, at tanken i Dragør var en de Gulf-tanke i Storkøbenhavn, der havde den største omsætning.

1970-74: Gulf og Q8

Seneste forpagterpar hos Gulf var Rie og Tage Bach Sørensen, der forpagtede stationen den 1. februar 1970. Fire år senere købte de hele området af Gulf inkl. grundene bag den oprindelige Autopark.

Flere gange blev der foretaget mindre ombygninger og i 1986 blev den største ombygning lavet.

Robert Hansens enke Marie, der havde boede i villaen på hjørnet, døde i 1985. Bach Sørensen havde forkøbsret til denne villagrund, og alle fire grunde kunne nu samles i et matr.nr. og en ny servicestation kunne opbygges.

Kuwait Petroleum (Q8), der havde overtaget Gulf i 1983, var nu benzinleverandør til den store moderne servicestation, som Bach Sørensen lod opføre.

Q8-stationen i Dragør blev en slags prototype, og der kom teknikere fra mange lande for at kigge på udformningen. Indvielsen af den første store Q8-station i Danmark fandt sted i Dragør den 7. september 1986.

Hele ombygningen havde kun varet 90 dage og nedrivningen af den gamle villa på hjørnet havde kun taget otte timer.

I forbindelse med den store opgravning af forpladsen, fandt man den første jordtank fra 1927. Denne tank kunne rumme 250 liter.

1991: Hydro Texaco

I november 1991 takkede Rie og Tage Bach Sørensen af efter 22 år med mange timers dagligt arbejde.

Texaco havde købt den store moderne servicestation og foretaget ændringer i forbindelse med udskiftning af skilte o.l. Forpagter Erik Olsen ændrede på adgangsforholdene til og fra Stjerne Markedet, som selve butikken i centeret kaldes. I 2005 blev der indrettet ”Postbutik” i servicestationen.

2008-2024: Shell og Uno-X

Der har været mange forskellige benzinleverandører og forhandlere i området ved Linde allé. I mange år Shell, men fra 13. marts 2024 står der Uno-X på skiltene.

Øvrige fotos fra DB Arkiv

Robert Hansen havde gang i mange aktiviteter på Kirkevej 2 i Dragør kommune, i dag Kirkevej 177-179. De to daværende kommuner havde egne husnumre på Kirkevej. Først da vi fik postnumre i 1967, blev de sidste husnumre på Kirkevej ”justeret” på plads. 1944: Kraks Vejviser.
Robert Hansen havde gang i mange aktiviteter på Kirkevej 2 i Dragør kommune, i dag Kirkevej 177-179. De to daværende kommuner havde egne husnumre på Kirkevej. Først da vi fik postnumre i 1967, blev de sidste husnumre på Kirkevej ”justeret” på plads. 1944: Kraks Vejviser.

Om Dines Bogø

Dines Bogø har bidraget med tæt på 1.000 artikler til aviser og fagblade, 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen, afholdt 441 foredrag og byvandringer om 40-50 forskellige emner.

Læs mere på hans hjemmesider:
Dobbeltmordet.dk
Beretning.dk
Din-Bog.dk
Lokalhistorier.dk
Sydamager.dk
Kriminalsager.dk

Dines Bogø på Wiedergården, Dragør. Foto af: Dragør News
Del dette opslag: