Dragør-Modellen skal forbedre skolegangen

Kan Dragør-modellen ryste skolesystemet og revolutionere finansieringen og sætte ny standard for inklusion og økonomi?
Den nye styringsmodel for skoleområdet i Dragør Kommune. Foto: Dragør Kommune Kommune
Den nye styringsmodel for skoleområdet i Dragør Kommune. Foto: Dragør Kommune Kommune

Dragør-Modellen skal forbedre skolegangen

Dragør Kommune står over for vigtige forandringer med indførelsen af den nye Dragør-Model, som blev diskuteret under et møde i Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Modellen, inspireret af strategier fra Nyborg Kommune, har til formål at forbedre måden, skolerne håndterer deres økonomi på, ved at samle budgetterne for folkeskoler, specialundervisning og relaterede transportomkostninger i én fælles pulje.

Under mødet blev der truffet beslutninger om de økonomiske retningslinjer for Dragør-Modellen, som forventes at styrke både den faglige kvalitet og den økonomiske håndtering inden for skolesektoren.

En beslutning var, at modellen skal fungere som et lukket system, hvor overskud eller underskud i ét område skal balanceres af de andre områder i systemet. Dette skal fremme økonomisk ansvarlighed og sikre, at pengene bruges effektivt til at støtte elevernes læring og trivsel.

Derudover blev der givet mulighed for, at skoler kan overføre op til 2% af deres budget mellem forskellige områder, hvilket giver dem større fleksibilitet til at håndtere uventede udgifter eller besparelser.

Dette er tænkt som en hjælp til skolerne til bedre at kunne styre deres økonomi og samtidig motivere til at undgå unødvendige udgifter.

Hvad er Dragør-Modellen?

Dragør-Modellen er en ny måde at organisere og styre økonomien i skoleområdet på i Dragør Kommune. Den samler forskellige økonomiske poster for at skabe et mere effektivt og gennemskueligt budget. Hovedformålet er at optimere brugen af ressourcer og forbedre uddannelsesmiljøet for eleverne.

Modellen lægger vægt på samarbejde og fælles ansvarlighed mellem skolernes ledere og kommunens børne- og kulturcenter. Dette inkluderer tæt samarbejde med skolepsykologer og specialpædagogiske teams for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og sikre, at alle elever får den støtte, de har brug for.

  • Integration af økonomi: Samler alle relevante økonomiske områder i skolesektoren i ét budget.
  • Lukket kredsløb: Balancerer merforbrug og besparelser inden for modellen for at fremme ansvarlig økonomistyring.
  • Overførselsadgang: Giver skoler mulighed for at flytte op til 2% af deres budget for at håndtere udgifter fleksibelt.
  • Økonomisk ansvarlighed: Tiltag for at sikre effektiv brug af skolernes midler.
  • Fokus på inklusion: Styrker tidlig indsats og forebyggende arbejde for at reducere behovet for specialundervisning.
  • Kontinuerlig evaluering: Regelmæssig vurdering af modellens effektivitet og pædagogisk udbytte.

Dragør-Modellen repræsenterer en ambitiøs tilgang til at håndtere udfordringerne og omkostningerne ved skoledrift, med en særlig vægt på at styrke inklusion og forebyggende indsatser for at skabe et mere bæredygtigt og effektivt skolesystem.

Uenighed i Økonomiudvalget

Til trods for politisk støtte og administrative tiltag, er der bekymringer blandt nogle medlemmer af Økonomiudvalget. Især er der frygt for, at modellen kan overbelaste almenundervisningen ved at tage ressourcer fra denne for at dække ekstra behov i specialundervisningen. Disse bekymringer førte til en protokoltilføjelse, som beskriver bekymringerne om modellens potentielle negative indvirkning.

Næste skridt for Dragør-Modellen er en endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, hvor der vil blive taget stilling til, om modellen skal implementeres som foreslået.

Del dette opslag: